PRIVACY STATEMENT

Privacy statement Lien

Laatstelijk gewijzigd op 19 augustus 2019  

Lien is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens als beschreven in dit privacy statement.

Contactgegevens:

Laat je zien coaching / Lien Cornelissen
Rusthoekstraat 32 – D
2584 CV Den Haag
www.liencornelissen.nl
info@liencornelissen.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bent bij Lien of als je contact met ons hebt, bijvoorbeeld om informatie of een offerte op te vragen.

Waarvoor gebruikt Lien persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens voor het kunnen opstellen van een offerte, het opnemen van contact over gestelde vragen of voor het kunnen maken van verdere afspraken, het kunnen factureren voor geleverde diensten en uitvoeren van andere handelingen die samenhangen met het uitvoeren van de overeenkomst. Hieronder valt ook het jou kunnen benaderen met een verzoek tot het geven van een recensie. Ook voor het kunnen uitvoeren van wettelijke plichten verwerken we persoonsgegevens, zoals voor het kunnen doen van belastingaangifte.

Verder kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het aan jou of jouw organisatie kunnen toesturen van nieuwsberichten of het doen van een persoonlijk aanbod. Gebruik voor marketingdoeleinden kan alleen als jij respectievelijk jouw organisaties hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Lien verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, hierover informatie opvraagt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

contactgegevens

– voor- en achternaam

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

overig

– online reacties van jou

– correspondentie tussen jou en Lien

– andere gegevens die je actief aan Lien verstrekt

Doel van het verwerken van deze persoonsgegevens

Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is dat Lien met jou in contact kan treden over een offerte aanvraag, vragen hierover, het maken van afspraken over onze diensten. Ook gebruiken we deze gegevens om op een juiste manier te kunnen factureren en voor het kunnen voeren van een financiële administratie. 

Online reacties

Wij zijn actief op sociale media, omdat we daar nieuws, artikelen, acties en inzichten delen voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Als je reageert op berichten van ons op onze website of sociale media (zoals Facebook of Instagram), zijn deze reacties voor anderen zichtbaar. Afhankelijk van het medium is het zichtbaar voor iedereen (openbaar), dan wel voor een beperkte groep mensen (bijvoorbeeld bij een besloten groep die wij beheren).

Delen we jouw gegevens met anderen?

We delen jouw gegevens of die van jouw organisatie of bedrijf in principe niet met iemand anders, tenzij er een wettelijke plicht is die ons daartoe verplicht (bijvoorbeeld bij belastingaangifte via een boekhouder) of het noodzakelijk is om uitvoering aan de overeenkomst te kunnen geven of hiervan nakoming te bewerkstelligen.

Bewaartermijn gegevens

Lien bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is gelet op de doelen waarvoor zij de persoonsgegevens verwerkt, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn geldt. De persoonsgegevens van klanten worden 7 jaar bewaard (fiscale bewaarplicht).

Cookiebeleid website ‘Lien’

Voor iedereen die www.liencornelissen.nl bezoekt geldt het volgende. Lien gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het afmelden voor cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van de website.

Aanpassingen Cookiebeleid website ‘Lien’

Lien is te allen tijde bevoegd om het Cookiebeleid aan te passen en het aangepaste privacy statement op de website te plaatsen zonder websitebezoekers daar expliciet over te informeren.

Beveiliging

De persoonsgegevens die je als klant of opdrachtgever aan Lien verstrekt worden in een beveiligde en versleutelde omgeving opgeslagen. Lien neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen van persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@liencornelissen.nl o.v.v. ‘privacy’.

Inzage, aanpassing, verwijdering, intrekking toestemming, overdracht persoonsgegevens

Diegenen die het betreft (betrokkene) heeft ten alle tijde de mogelijkheid om de aan Lien verstrekte op henzelf betrekking hebbende persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of verwijderen. Ook hebben zij ten alle tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Ook heb je recht op overdracht van jouw persoonsgegevens en het indienen van bezwaar met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Verzoeken om inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensverwerking, het intrekken van gegeven toestemming of het indienen van bezwaar kun je per e-mail sturen naar info@liencornelissen.nl o.v.v. ‘privacy’. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de bevoegde persoon is gedaan kan in voorkomende gevallen om een legitimatie worden gevraagd. Maak in dat geval in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Lien reageert zo snel mogelijk op je verzoek, doch in ieder geval binnen 4 weken. Lien wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.